ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 
 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายอุดม           ไชยเดชาธร

ผู้อำนวยการ

15 เม.ย. 2537 – 13 ต.ค. 2537

2

นางทัศนียา       รัตนเศรษฐ

ผู้อำนวยการ

14 ต.ค. 2537 – 19 ธ.ค. 2538

3

นางสาวสมศรี    อนันตเวชวิทย์     

ผู้อำนวยการ

20 ธ.ค. 2538 – 18 เม.ย. 2539

4

นายพูนชนะ       คงพูนวิรุฬ

ผู้อำนวยการ

19 เม.ย. 2539 – 13 พ.ค. 2551

5

นายทัศนา         เพลงสันเทียะ

ผู้อำนวยการ

6 พ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2557

6

นายประยูร        ป้องสีดา

ผู้อำนวยการ

1 ต.ค. 2557 - 10 พ.ค. 2562

7

นายนนท์ธพันธุ์  พิมพา

ผู้อำนวยการ

31 พ.ค. 2562 - 7 ม.ค.2565

8

ดร.ธิปดิ์              ภาสว่าง

ผู้อำนวยการ

27 ก.ค.2565 – ปัจจุบัน