เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิมาย