รายงานประจำเดือนกันยายนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565